Just another weblog
Tuesday June 25th 2019

Wartość firmy w rozliczeniu połączenia wg UoR

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia podmiotów gospodarczych stanowi nadwyżkę ceny przejęcia (nabycia) nad wartością godziwą aktywów netto jednostki przejmowanej o ile ta druga jest niższa.

W przypadku gdy to wartość nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od wartości godziwej aktywów netto jednostki przejmowanej, różnicę stanowi tzw. ujemna wartość firmy.

Wartość firmy lub ujemna wartość firmy podlega korekcie, jeżeli po dniu połączenia okazało się, że ustalenie tej wartości zostało sporządzona niewłaściwie. W takim przypadku korekta może być dokonana jedynie, gdy jednostka przejmująca przewiduje odzyskanie wartości wynikającej z korekty, a sama korekta zachodzi nie później niż w roku oborowym, w którym doszło do połączenia jednostek.

Jeżeli warunki połączenia uwzględniają możliwość korekty ceny w wyniku określonych zdarzeń, to o ile zdarzenia te są prawdopodobne, należy je uwzględnić w ustaleniu wartości firmy. Jeżeli jednak zdarzenia te nie wystąpią, należy dokonać odpowiedniej korekty ustalonej niewłaściwie wartości firmy.

Wartość firmy ujawniona zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości podlega amortyzacji przez okres jej ekonomicznej użyteczności lub maksymalnie 5 lat, jeżeli okresu tego nie można wiarygodnie określić.

W przypadku gdy zachodzą przesłanki niewłaściwego ustalenia wartości firmy lub utraty wartości firmy, należy dokonać odpisu z tytułu trwałej utarty wartości. Podstawą do sporządzenia takiego odpisy może być wycena firmy sporządzona w ramach testu na utratę wartości firmy.

Interesting Sites

    Archives